Registraties

  • VBAG :   De VBAG (vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze)  houdt toezicht op de kwaliteit van de aangesloten praktijken en zorgt ervoor dat iedereen voldoende bij- en nascholing volgt.
  • RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
  • TCZ: Tuchtrecht-register Complementaire Zorg
  • KvK inschrijvingsnummer: 30259568

Opleidingen

 • Jaarlijjkse bij- en nascholing binnen onderstaande disciplines. 2002 tot heden
 • Jaarlijkse bijscholing Medische basiskennis Con Amore, Utrecht
 • Jaarlijkse intervisie momenten omtrent Cranio-sacraaltherapie
 • Jaarlijkse bijscholing EHBO plus reanimatie
 • Cranio-sacraaltherapie, PCSA, Bussum 2012
 • Voetreflexologie B.E.R. , Elspeet 2006
 • TouchPro Stoelmassage, Rotterdam 2002
 • Sportmassage Thim van der Laan, Utrecht 1994

Klacht- en tuchtregeling

 • Met eventuele klachten kunnen cliënten van Namaste Massage & Cranio-sacraaltherapie terecht bij de Geschillencommissie voor complementaire en alternatieve gezondheidszorg. Zie link https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html
 • Door toepassing van bovenstaande geschillenregelingen voldoet Namaste Massage & Cranio-sacraaltheapie aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor wat betreft het klacht- en tuchtrecht.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe miijn best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘cranio-sacraaltherapie of voetreflexzonetheraie
• de kosten van het consult